Strona główna | Twoje konto
szukaj:
O GMINIE
Ogólnie
Przewodnik
Mapa Długosiodła
Galeria
Sołectwa
Władze Gminy
Jednostki organizacyjne
Szkolnictwo
Pozostałe instytucje
Statystyka ludności
GCIKSiR
O nas
Sport
"Fakty"
BANK INFORMACJI
Katalog firm
Praca
Ogłoszenia
Przydatne linki
Do pobrania
INNE
Forum
Księga gości
Rekomenduj nas
Menu użytkownika
auto
logowanie
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Statystyki
Osób na stronie:6
Z galerii...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

tel./fax (29)7412158
e-mail: gops@dlugosiodlo.pl


Informacje - Poradnia Rodzinna

Informujemy, że od dnia 18.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
jest otwarta
PORADNIA RODZINNA
"BLIŻEJ SIEBIE"

ul. Mickiewicza 15
07-210 Długosiodło
Budynek Ośrodka Zdrowia
I piętro pok. nr 131


Poradnia oferuje bezpłatną pomoc edukacyjną, informacyjną i terapeutyczną wszystkim rodzinom zamieszkałym na terenie gminy Długosiodło.

Godziny przyjęć interesantów:
PSYCHOLOG
wtorek, godz. 9.00 - 12.00

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle ul. Kościuszki 2 lub pod nr tel. (29) 74 12 526 wew. 53


Informacje - "Jesteśmy razem"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle informuje, że od miesiąca marca br. będzie tworzona grupa samopomocowa dla dorosłych osób niepełnosprawnych pn. "Jesteśmy Razem".
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o osobisty kontakt z pracownikami Ośrodka, bądź o kontakt telefoniczny: (029) 74-12-158, (029) 74-12-526 wew.46


Informacje - zapomoga/dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).


Informacje - "Jesteśmy razem"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle informuje, że od miesiąca marca br. będzie tworzona grupa samopomocowa dla dorosłych osób niepełnosprawnych pn. "Jesteśmy Razem".
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o osobisty kontakt z pracownikami Ośrodka, bądź o kontakt telefoniczny: (029) 74-12-158, (029) 74-12-526 wew.46


Informacje - program "Uwierzyć w siebie"

"UWIERZYĆ W SIEBIE"
- kobiety z gminy Długosiodło uwierzyły...

Brak pracy dla wielu bezrobotnych kobiet korzystających ze świadczeń GOPS prowadzi do ich bezradności, apatii, destrukcyjnie działa na jej osobę i rodzinę, odbiera wiarę we własne możliwości. Ta grupa klientów GOPS wymaga objęcia kompleksowym systemem wsparcia. W tym celu GOPS w Długosiodle napisał projekt pn. "Uwierzyć w siebie" w którym zaplanował zastosowanie instrumentów aktywnej integracji realizowanych przez pracowników socjalnych, psychologa, doradcę zawodowego i szkoleniowców.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle od 2 czerwca 2008r realizuje projekt "Uwierzyć w siebie" w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej - poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Całkowity koszt projektu wynosi 101.913,00 zł w tym z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego 91.212,00 zł, wkład własny wynosi 10.701,00 zł.
Do pracy przy realizacji projektu został zatrudniony nowy pracownik socjalny.

W projekcie uczestniczy 10 bezrobotnych kobiet korzystających z różnych form pomocy społecznej. Na szkolenie przygotowujące do pracy jako sprzedawca uczęszcza 5 kobiet. Zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia w Wyszkowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Kolejne trzy panie uczęszczają na szkolenie "Kucharz małej gastronomii" w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie. Jedna osoba uczestniczy w kursie "Stylizacja paznokci z elementami wizażu" również w CKP w Wyszkowie. Jedna uczestniczka projektu odbywa szkolenie przygotowujące do pracy jako fryzjer w Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Oprócz podniesienia kwalifikacji zawodowych projekt zakłada nabycie umiejętności intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy poprzez spotkania m.in. z doradcą zawodowym i psychologiem. Zakończenie wszystkich szkoleń planowane jest w listopadzie 2008r.


Informacje - program "Uczeń na wsi"

"UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"

Gmina Długosiodło ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru "A" programu pn. "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie". Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle.

  o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
 1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
 3. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie lub gminy miejsko - wiejskiej, na terenie której znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców.
 4. posiada średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1123,20 w roku 2008

 5. Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.
  o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:
 1. w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
 2. posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tj. zobowiązanie, którego termin zapłaty upłynął),
 3. posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1123,20 w roku 2008.
Wymagane załączniki do wniosku:
 • Kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia.
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
 • Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, a także o uczestnictwie w zajęciach wychowania fizycznego w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zakupu stroju i obuwia sportowego.
 • Kserokopia aktu urodzenia ucznia - dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka.
 • Kserokopia dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym - dotyczy Wnioskodawcy, będącego opiekunem prawnym ucznia.

Wnioski o dofinansowanie nauki uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Długosiodło będą przyjmowane do 30.09.2008 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle, Kościuszki 2 , w godzinach 8:00 do 16:00.

Załączniki można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szczegółowych informacji dotyczących składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu udzielają pracownicy GOPS, pod numerami telefonów: (29)7412158, (29)7412787 w godzinach od 8:00 do 16:00, a także: UCZEŃ NA WSI: www.pfron.org.pl - zakładka "PROGRAMY I ZADANIA PFRON".


Informacje - Dożywianie Dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle informuje, że przyjmuje wnioski na dożywianie dzieci w roku szkolnym 2008/2009.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osbę w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50zł.

Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury itp., zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy).

Przypominamy, że aby skorzystać z bezpłatnego dożywiania od początku roku szkolnego dokumenty należy złożyć jeszcze w sierpniu.

Zespół do Spraw Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Długosiodło opracował "Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Długosiodło na lata 2008 - 2015".
Strategia

Kampania edukacyjna
"Ciąża bez alkoholu"
Powiadomienia SMS

Wybory Samorządowe 2014
W poszukiwaniu lokalnych inicjatyw

Urząd Gminy

Kalendarz Imprez 2014
Kalendarz wydarzeń
Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
Polecamy
Odwiedź również

EFS
Na forum...
Motocyklem w Pol...
obrazy cyfrowe
koniec świata
Targ Staroci - c...
Artykuły z mojej...
kanał na youtube...
Witam poszukuje ...
Sprzedam działkę...
bezpłatny warszta
Autozłom Długosi...
© 2004-2012 Urząd Gminy w Długosiodle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt z webmasterem.
powered by jPORTAL 2. Długosiodło ON-LINE stworzył Rafał Gałka