Budowa drogi gminnej Marianowo – Nowa Wieś

Budowa drogi gminnej Marianowo – Nowa Wieś

W ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej Marianowo – Nowa Wieś” zostałą wybudowana droga o nawierzchni z masy bitumicznej o długości 2,458 km.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z siedzibą Kacice 76, 06-100 Pułtusk wybrana po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą została podpisana 07 kwietnia 2017 r. Zadanie zostało realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania to: 958,883,40 zł, przy czym udział środków Unii Europejskiej stanowi: 63,63% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 742.958,99 zł i wynosi: 472.744,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Radosław Michalak