Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie

Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie

W ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej Przetycz Włościańska - Zamość - Dalekie” została wybudowana droga o nawierzchni z masy bitumicznej o długości 1,358 km.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z siedzibą Kacice 76, 06-100 Pułtusk wybrana po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa z wykonawcą została podpisana 07 kwietnia 2017 r. Zadanie było realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania to: 590.135,61 zł, przy czym udział środków Unii Europejskiej stanowi: 63,63% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 445.500,00 zł i wynosi: 283.471,00 zł.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Radosław Michalak