Honorowi Obywatele

Honorowi Obywatele Gminy Długosiodło

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Adam StruzikPan Adam Struzik jest wieloletnim działaczem dla rozwoju regionu Mazowsza, co czyni nieprzerwanie od 2001 r. jako Marszałek Województwa Mazowieckiego. Nieustannie podejmuje wiele przedsięwzięć dla jego mieszkańców. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierane są wszelkie innowacyjne i prorozwojowe inicjatywy. Podczas ostatnich lat możemy zauważyć poprawę infrastruktury drogowej, nieustannie podpisywane są nowe umowy na przebudowy i modernizacje. Marszałek dba też o ulepszenie obiektów sportowych i oświatowych, w związku z tym powstają nowe hale sportowe i modernizowane obecne szkoły, świetlice oraz inne obiekty użyteczności publicznej.

Pan Adam Struzik jako Marszałek racjonalnie rozporządza funduszami unijnymi, kierując znaczne środki do obszarów wiejskich i małych miast, realizując w ten sposób program zrównoważonego rozwoju całego województwa.

Marszałek Adam Struzik posiada bardzo bogate doświadczenie samorządowe, społeczne i polityczne. Przechodząc przez wszystkie szczeble kariery zdobył niezbędną i szeroką wiedzę na temat potrzeb ekonomicznych i społecznych, którą doskonale wykorzystuje pełniąc funkcję Marszałka. Jest doskonałym gospodarzem regionu, który dba o wszystkie ważne dziedziny życia mieszkańców województwa, kładąc nacisk na rozwój współpracy międzynarodowej, infrastruktury, kultury i tradycji. Mazowszanie darzą go dużym zaufaniem, ponieważ swoje stanowisko piastuje z pełną odpowiedzialnością, zawsze kierując się ich dobrem wspólnym.

Wyróżnienie Honorowym Obywatelstwem Gminy Długosiodło w roku 2006 jest efektem zaangażowania Marszałka w kwestie związane z rozwojem naszej gminy, a tym samym województwa mazowieckiego. Przykładem są liczne inwestycje, m.in. budowa i remonty dróg gminnych, sieci wodociągowych, szkół i obiektów użyteczności publicznej. Dzięki środkom unijnym gmina Długosiodło wygląda inaczej. Jest bardziej przyjazna mieszkańcom i przyciąga turystów. Mieszkańcy doceniają też działania Pana Marszałka na rzecz krzewienia kultury ludowej w gminie, pielęgnowania spuścizny i dziedzictwa kulturowego oraz historycznego.

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz

SamsonowiczProf. dr hab. Henryk Samsonowicz od roku 1967 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Historycznego, zaś w latach 1970-73 był jego dziekanem. W okresie 1975-80 piastował stanowisko dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 70. często pełnił rolę eksperta historycznego w teleturnieju "Wielka Gra". W roku 1975 był inicjatorem pierwszej olimpiady historycznej, zaś na przełomie lat 70. i 80. działał w zainicjowanej przez siebie Komisji Mediewistycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. W 1971 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a 10 lat później został profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych. W latach 1980-82 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Działacz Solidarności, w roku 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Po wyborach do Sejmu i utworzeniu przez Tadeusza Mazowieckiego pierwszego niekomunistycznego rządu, prof. Samsonowicz objął w nim tekę ministra edukacji narodowej, którą piastował do roku 1991. Podczas jego urzędowania w roku 1990 zostały wprowadzone do szkół zajęcia z religii.

Prof. Samsonowicz jest członkiem wielu prestiżowych instytucji naukowych i gremiów m.in. Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Rady Muzeum Historii Żydów Polskich, jury Nagrody Naukowej KLIO i nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego. Otrzymał także kilka doktoratów honoris causa, francuską Legię Honorową i Order Orła Białego, w którego kapitule również zasiadał. Specjalista od mediewistyki i wczesnośredniowiecznych dziejów Polski ukazywanych w kontekście historii Europy Środkowo-Wschodniej, był autorem ok. 800 prac naukowych, w tym 16 książek i podręczników uniwersyteckich, kilkuset artykułów i ponad 200 recenzji. Jego najbardziej znane prace to "Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia z dziejów Hanzy nad Bałtykiem w XIV-XV w." (1968), "Miejsce Polski w Europie" (1995), "Tysiącletnie dzieje" (wspólnie z Januszem Tazbirem) (1997) czy "Historia Polski do roku 1795" (2000), "Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy" (2000). Publikacje prof. Samsonowicza drukowały wydawnictwa w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Rosji, Słowacji, na Węgrzech i we Włoszech. (PAP). Profesor Henryk Samsonowicz jest od dzieciństwa związany z Gminą Długosiodło. Chętnie spotyka się z mieszkańcami by podzielić się swoją wiedzą historyczną, uczestniczy we wszystkich sympozjach i konferencjach historycznych organizowanych przez władze gminy.

W 2006 roku Rada Gminy Długosiodło przyznała Panu Prof. dr hab. Henrykowi Samsonowiczowi tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Długosiodło.

Emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków Waldemar Żmijewski

ZmijewskiNadleśniczy Waldemar Żmijewski przez wiele lat współpracował na wielu płaszczyznach z Gminą Długosiodło. Przede wszystkim czuwał nad kompleksami leśnymi znajdującymi się na terenie naszej gminy prowadząc efektywną gospodarkę zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jednym z priorytetów nadleśnictwa kierowanego przez nadleśniczego Waldemara Żmijewskiego była edukacja leśna społeczeństwa. Zawsze uważał, że człowiek jest integralną częścią przyrody a ona nie może funkcjonować bez niego. Po prostu ludziom łatwiej się żyje w harmonii z naturą. Wiele w tym obszarze udało się Panu nadleśniczemu zrobić. Ta humanistyczna służba leśna spowodowała, że lasy pod kierownictwem Waldemara Żmijewskiego otwierały się przed ludźmi. Leśnicy systematycznie pojawiali się w szkołach i przedszkolach w całej okolicy, ucząc, jak szanować i kochać przyrodę. Mieszkańcy uczyli się, że zamiast do lasu, śmieci można oddać legalnie odbiorcy odpadów i jeszcze dostać drzewko w upominku.

Oferta edukacyjna nadleśnictwa skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i jego zrównoważonej gospodarce

Uczniowie z terenu naszej gminy biorą każdego roku udział w organizowanych przez Nadleśnictwo Wyszków lekcjach poglądowych, dniach otwartych oraz konkursach. Wspólną inicjatywą nadleśnictwa i gminy było wytyczenie Gminnej ścieżki ekologicznej z obudową dydaktyczną, wiodącej przez najciekawsze i najbardziej atrakcyjne zakątki przyrodnicze gminy.

Nadleśniczy jest zaangażowany w działania promocyjne, które pozwalają mieszkańcom gminy i turystom lepiej poznać ważny element dziedzictwa narodowego, jakim są lasy. Przykładem jest organizowana impreza plenerowa pod nazwą „Wielkie Grzybobranie”, wynikająca z owocnej współpracy Lasów Państwowych oraz władz gminy. Liczne konkursy i quizy oraz wystawy prezentujące gospodarkę leśną regionu cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników, bogaty program artystyczny jest gwarancją dobrej zabawy a udział gwiazd telewizyjnych sprawia, że impreza cieszy się ogromną popularnością. To wydarzenie znane jest nie tylko w środowisku lokalnym, ale na terenie całego kraju.

Pan Waldemar Żmijewski jest niezwykle zasłużonym leśnikiem, który całe swoje życie poświęcił przyrodzie, cenionym za podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz ochrony jej zasobów oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa.

W 2010 roku Rada Gminy Długosiodło przyznała Panu Waldemarowi Żmijewskiemu tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Długosiodło.

Ks. Stanisław Marzec

Stanisław Marzec

Urodził się we wsi Zamość w powiecie sierpeckim. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Kapłaństwo przyjął 10 kwietnia 1973 r. z rąk Biskupa Płockiego ś.p. Bogdana Mariana Sikorskiego. Posługę duszpasterską rozpoczął w parafii św. Wojciecha w Nasielsku, następnie pracował w parafiach w Pułtusku, Mławie i Szelkowie.

W lipcu 2004 r. rozpoczął pracę w parafii pw.św.Rocha w Długosiodle. Zmieniały się miejsca i ludzie, a ksiądz Stanisław Marzec robił niezmiennie to samo, ubogacony doświadczeniem: katechizacja, pielgrzymki piesze, autokarowe, oazy, misteria roku liturgicznego. Zawsze z ludźmi. Troszczył się o kontynuację i rozwój życia parafialnej wspólnoty, stałe nabożeństwa, angażowanie parafian do liturgii, grupy i stowarzyszenia religijne i uroczyste celebracje. Bardzo dbał o materialny wymiar parafii, kościół parafialny i parafialne budynki. Owoce tejże troski są dzisiaj trwałe i służą pożytkowi duchowemu parafian.

W dowód uznania dla pracy księdza kanonika Stanisława Marca Rada Gminy Długosiodło uchwałą Nr XXIV/264/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. nadała Honorowe Obywatelstwo Gminy Długosiodło.

Ksiądz Stanisław Marzec z dniem 31 sierpnia 2017 r. przeszedł na emeryturę.

Wiesław Piątkowski

Stanisław Marzec

Wiesław Piątkowski pracował w parafii w Długosiodle 54 lata. Dzięki jego zaangażowaniu Gmina Długosiodło może poszczycić się tym, że prężnie działa na jej terenie Chór Parafialny. W bogatej historii chóru odnajdujemy udział we wszystkich ważnych uroczystościach religijnych i kulturalnych odbywających się w macierzystej parafii, gminie, powiecie oraz w konkursach i przeglądach muzycznych o zasięgu ponadlokalnym. Jego repertuar obejmuje pieśni religijne i świeckie jedno- i wielogłosowe reprezentujące różne style, począwszy od średniowiecza aż do współczesności. Chórzyści wykonują m. in. utwory Stanisława Moniuszki czy Giuseppe Verdiego, ale również repertuar świecki. Dzięki regularnym próbom i wytężonej pracy organisty stopień trudności wykonywanych utworów rósł z roku na rok a chór stał się chlubą nie tylko parafii, ale całej diecezji.

Wiesław Piątkowski zgromadził grupę ponad 40 mieszkańców gminy, reprezentujących różne grupy społeczne. Sprawił, że zaangażowanie ludzi, którzy zdecydowali się poświęcić czas jest ogromne, mimo obowiązków zawodowych i rodzinnych. Uczestnictwo w śpiewaniu kształtuje twórcze i aktywne osobowości. Warto podkreślić, że dla wielu chórzystów śpiewanie stało się tradycją rodzinną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dzięki zaangażowaniu Pana Piątkowskiego prężnie działała schola, w której śpiewało 50 dziewcząt. Na I Diecezjalnym Przeglądzie Zespołów Parafialnych w Pułtusku zajęła I miejsce pokonując m. in. Zespoły z Płocka, Mławy, Pułtuska i Ciechanowa. W roku 1998 na festiwalu piosenki maryjnej Maria Song w Warszawie otrzymała drugą nagrodę w kategorii chórów dziecięcych, a rok później pierwszą w tej kategorii.

Organista Wiesław Piątkowski wkładał nie tylko ogromny wysiłek, ale też wiele serca w pracę z chórzystami. Jego pracę doceniła również Komisja Muzyki Kościelnej w Łomży, przyznając mu Medal św. Cecylii za szczególne zasługi w upowszechnianiu muzyki kościelnej w diecezji łomżyńskiej. Jego pasja, umiejętność łączenia ludzi jest najlepszą wizytówką jego działalności.

Wojciech Kwiatkowski - emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków

Stanisław Marzec

46 lat z pasją i zamiłowaniem pracował w Nadleśnictwie Wyszków przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej - od stanowiska stażysty, przez referenta techniczno-leśnego, adiunkta technicznego, leśniczego, nadleśniczego terenowego, inżyniera nadzoru, zastępcy nadleśniczego a ostatnio nadleśniczego.

Wielki miłośnik i pasjonat przyrody. Nikt inny nie potrafi z takim entuzjazmem opowiadać o spotkaniach z mieszkańcami lasu i jego niezwykłych bogactwach. Przez cały okres pracy zawodowej, obcowanie z nieskazitelnie piękną przyrodą, dawało mu siłę i wiarę w sens pracy. Działał zawsze z wielkim zaangażowaniem, poczuciem misji, wielką dbałością o las i szacunkiem dla ludzi. Zawsze otwarty na współpracę z samorządami, które też tę współpracę bardzo ceniły. Przyświecała mu zawsze zasada zachowania równowagi pomiędzy potrzebami przyrody i człowieka.

Od wielu lat jest obecny w życiu mieszkańców naszej gminy. Pełniąc funkcję nadleśniczego prowadził efektywną gospodarkę leśną, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jego działania przyczyniły się do poprawy infrastruktury gminy, szczególnie na terenach leśnych. Z wielkim zaangażowaniem współpracował z władzami Gminy Długosiodło przy realizacji wielu działań, w tym „Wielkiego Grzybobrania”. To wydarzenie od wielu lat promuje naszą gminę i pokazuje ją jako miejsce idealne do odpoczynku w otoczeniu natury. Gromadzi się na nim co roku kilka tysięcy osób, chcących zobaczyć znane osoby konkurujące w zbieraniu grzybów, posmakować potraw regionalnych, wziąć udział w konkursach i zabawach dedykowanych uczestnikom. To wydarzenie znane jest nie tylko w środowisku lokalnym, ale na terenie całego kraju. Nadleśniczy przez wiele lat wspierał działania realizowane przez szkoły i organizacje pozarządowe, m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło, Ochotniczą Straż Pożarną, klub seniora „Niezapominajka”. Mimo licznych obowiązków zawodowych, zawsze chętnie angażował się projekty realizowane w naszej gminie. W roku 2018 Nadleśniczy Wojciech Kwiatkowski odszedł na emeryturę, ale kontakty i współpraca z lokalną społecznością nie słabnie.

Grzegorz

Biuletyn urzędowy

Kontakt w sprawach technicznych

 • Urząd Gminy Długosiodło
  ul. Kościuszki 2
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 64-23-650

Kontakt w sprawie treści strony

 • GCIKSiR w Długosiodle
  ul. Królowej Jadwigi 36
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 74-12-187

www.dlugosiodlo.pl

Witryna prowadzona jest przez Urząd Gminy Długosiodło oraz Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.

 

Strona korzysta z plików cookie dla celów technicznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.